Wat wij geloven…

 

 

 

Wij geloven dat het Bijbelse evangelie het goede nieuws is van Gods liefde voor onze wereld.

We geloven in één God in drie personen - Vader, Zoon en Heilige Geest -  die al het zichtbare en onzichtbare geschapen heeft. Ons hart is verheugd dat God ten volle is geopenbaard in Jezus Christus, de vleesgeworden Zoon van God, die leefde op aarde als volledig mens en volledig God. Wij zijn dankbaar dat de Heilige Geest ons in alle waarheid leidt, en ons dieper tot Christus brengt. Daarmee geloven we in een liefdevol plan van God voor ons leven.

Een aantal jaren geleden zijn wij ons bewust geworden van een diepe verbondenheid met het volk Israël, als Verbondsvolk. Hieruit resulteerde dat we ons beseffen wat deze Verbonden en Gods feesten inhouden.

Wij komen sinds enkele jaren samen op de Shabbath: tijdens de dienst aanbidden we God met Hebreeuwse liederen maar ook met Opwekkingsliederen, hebben we een kort woord, en verdiepen we ons regelmatig op een laagdrempelige manier in de Hebreeuwse taal.

Wij zijn ook bezig de Joodse feestdagen te bestuderen en te ontdekken wat zij voor ons betekenen, bijvoorbeeld Pesach, Wekenfeest (Pinksteren), Soekot (Loofhuttenfeest), Jom Kippoer (Grote Verzoendag) en Chanoeka (feest van het licht).

Als Christenen hoeven we echter geen Joden te worden of Joodse kleding tijdens de dienst te dragen, maar we voelen ons wel met het Joodse volk verbonden. 

Wij zijn het Joodse volk dankbaar voor de Bijbel die zij geschreven hebben. Door ons meer met het Joodse denken bezig te houden, krijgt het woord een diepere betekenis, zonder dat het centrum van ons Bijbels denken, Jezus Christus, verloren gaat. 

Wees welkom in onze dienst!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANBI

In het kader van het openbaar maken van gegevens als ANBI bij de belastingdienst

 

OFFICIËLE NAAM               
Stichting Evangelische Gemeente Gods On Eagle’s Wings

PUBLIEK BEKEND ALS   
Gemeente Gods On Eagle’s wings

BESTUURSSAMENSTELLING: mw M. Hanssen: voorzitter, mw P. Schleijper: penningmeester/vice secretaris, dhr. A. Bais: vice voorzitter

RSIN nr: 817678839

Beloningsbeleid: er is geen beloningsbeleid, aangezien er geen beloningen van toepassing zijn.

Balans en staat van baten en lasten:

 
  Balansen t/m             Staat   van Baten en Lasten  
                     
  Activa   31-12-2020 31-12-2019       Baten 2020 2019
                     
  Liquide middelen             Tienden/giften  €      1.468  €   2.729
  bank    €          9.957  €          9.357       rente  €                 1  €             1
  Kas     €              266  €              986            
  lening u/g gemeente    €                   -  €          2.000       Lasten    
  Totaal    €        10.223  €        12.344            
                Kosten  €        3.590  €     4.369
                     
  Passiva                  
                     
  Eigen vermogen                  
  kapitaal    €        10.223  €        12.344       Per saldo lasten  €       -2.121  €   -1.639
                     
                       
  Het financieel verslag 2020 is door   het bestuur in  maart 2021 vastgesteld.        
             
         
             
         
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   

 

POSTADRES                        
p/a Mariastraat 10, 6467 EG Kerkrade

BEZOEKADRES                  
Verenigingsgebouw Heidsjer Tref, Patronaatstraat 19, 6466 HR Kerkrade

CONTACT                              
Via het contactformulier op www.oneagleswingskerkrade.nl


DOELSTELLING VOLGENS DE STATUTEN                  
De stichting stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van het werk van de Evangelische Gemeente Gods On Eagle’s Wings in de gemeente Kerkrade en omgeving en in het bijzonder het bouwen en/of inrichten van samenkomst plaatsen voor leden van de Evangelische Gemeente, het bij elkaar brengen van gelden om die gebouwen te verwezenlijken en om alle andere activiteiten in de ruimste zin des woords, die uitgaan van genoemde gemeente mogelijk te maken en te steunen, alsmede om de kosten verbonden aan de bijeenkomsten van de Evangelische gemeente te helpen financieren.


BELEIDSPLAN
Hierboven uitgebreid te lezen bij visie.


ACTUEEL VERSLAG VAN UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
On Eagle's Wings heeft als reguliere activiteiten de zaterdagse samenkomst in Heidsjer Tref, wekelijkse bidstond en huiskring. Verder is er een twee wekelijkse Bijbelstudie. De bidstond, Bijbelstudie en huiskring worden in huiselijke kringen gehouden.
Daarnaast worden er door het jaar heen doop diensten en gezamenlijke activiteiten met andere Gemeente Gods gemeenten georganiseerd.

Zie agenda voor meest recente activiteiten.